POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona danych osobowych i prywatności jest bardzo ważna dla toleadoo GmbH (dalej: „toleadoo” lub „my”) z siedzibą przy Am Unisys-Park 1, 65843 Sulzbach (Taunus), Niemcy, reprezentowaną przez Dyrektora Zarządzającego - Pana Jürgena Böttcher. W związku z powyższym, jako administrator danych osobowych, chcielibyśmy poinformować Cię o sposobie, zakresie i celach w jakich gromadzimy, przechowujemy, przekazujemy lub w inny sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe, zgodnie z wymaganiami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).W związku z powyższym, w niniejszym oświadczeniu wskazujemy odpowiednie standardy dotyczące ochrony danych osobowych i prywatności. Kontakt z nami jest możliwy w każdym czasie za pośrednictwem poczty lub przez e-mail na adres: info@toleadoo.com.

Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: privacy@toleadoo.com.

Niniejsze oświadczenie zawiera informacje na temat aspektów naszej oferty istotnych z punktu widzenia ochrony danych osobowych i prywatności, w szczególności w zakresie:


1. Jakie dane osobowe zbieramy i przechowujemy

Jeśli korzystasz z naszej oferty lub korzystasz z naszej strony internetowej wypełniając pola wejściowe, kontaktując się z nami lub odwiedzając naszą stronę internetową, możemy zbierać od Ciebie następujące dane osobowe:

Dodatkowe dane - w szczególności takie jak czas lokalny, strefy czasowe i dane dotyczące użytkowania naszych stron internetowych - mogą być przez nas przechowywane poza danymi wymienionymi powyżej.

Ponadto, w przypadku wizyty na naszej stronie, mogą być zbierane i wykorzystywane przez nas dane statystyczne. "Dane statystyczne" obejmują, między innymi, dane dotyczące korzystania z określonej przeglądarki internetowej i wersji tej przeglądarki.

2. Jak i dlaczego przetwarzamy i przekazujemy Twoje dane osobowe oraz do czego są one wykorzystywane

Dane zebrane podczas rejestracji do losowania nagród są wykorzystywane przez nas do przeprowadzenia losowania, ustalenia zwycięzcy i obsługi przyznawania nagród, w szczególności w celu powiadomienia zwycięzcy i przekazania nagrody (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Jeżeli po zakończeniu losowania, otrzymane zostaną oświadczenia o chęci zakupu, skorzystania z usługi lub zawarciu innych umów z firmami zewnętrznymi, zebrane dane oraz, w stosownych przypadkach, dane zebrane później na podstawie umowy zostaną przez nas ujawnione tej zewnętrznej firmie lub firmom, ponieważ w przeciwnym razie dane nie mogłyby zostać wykorzystane do zawarcia i wykonania umowy lub umów (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO).

Będziemy ponadto zbierać i przetwarzać Twoje dane osobowe w przypadku udziału w losowaniu nagród online, na podstawie zawartej umowy uczestnictwa. Umowa uczestnictwa wymaga podania danych osobowych, jeżeli i w zakresie w jakim chcesz wziąć udział w naszej ofercie losowania nagród. Przedmiotowe dane są przetwarzane, zarówno dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jak i w celu ujawnienia tych danych naszym sponsorom, aby umożliwić im prowadzenie bezpośredniego marketingu, dostosowanego do Twoich preferencji, poprzez e-mail, pocztę, telefon lub sms (art. 6 (1) lit. a) RODO).

Przetwarzanie Twoich danych osobowych może odbywać się zgodnie z wyrażeniem przez Ciebie zgody na kontakt w celach reklamowych poprzez e-mail, pocztę, telefon lub sms lub ujawnienie Twoich danych dla celów marketingu bezpośredniego wymienionym sponsorom nagród na podstawie odrębnej zgody (jeśli taka została nam udzielona).

Ponadto poniżej znajdują się sektory branżowe, z których firmy mogą się z Tobą skontaktować w celach reklamowych poprzez marketing telefoniczny, smsowy, e-mail i pocztę


Branża Opis i przykłady
Handel detaliczny
 • Sprzedaż online
 • Sklepy stacjonarne
 • Motoryzacja (również dealerzy i części zamienne)
 • Nieruchomości
 • Meble
 • Dekoracja wnętrz
 • Odzież, biżuteria
 • Kosmetyki
 • Telekomunikacja
 • Energia, gaz i paliwo
 • FMCG
Finanse
 • Pożyczki, karty kredytowe, kredyty
 • Inwestycje i oszczędności
 • Odszkodowania
 • Roszczenia
Ubezpieczenia
 • Osobowe
 • Majątkowe
 • Społecznie i gospodarcze
 • Inne ubezpieczenia
Turystyka
 • Podróże
 • Noclegi
 • Linie lotnicze
 • Biura podróży
Lifestyle
 • Zdrowie i uroda
 • Dating
 • Fitness
 • Fundacjeli>
 • Media i wydawnictwa
 • Hobby
 • Gry
 • Edukacja
 • Social Media
Usługi prawne
 • Odszkodowania
 • Roszczenia
Rolnictwo
 • Agrokultura

Może się zdarzyć, że przeprowadzona zostanie analiza Twoich stosunków rodzinnych, zainteresowań i preferencji, zanim Twoje dane osobowe zostaną wykorzystane przez nas do prowadzenia marketingu bezpośredniego lub ujawnione naszym sponsorom w powyższym celu. W tym celu, odpowiedzi dostarczone przez Ciebie po zarejestrowaniu się do organizowanej przez nas loterii promocyjnej, mogą zostać przeanalizowane, a Twój profil może zostać ustalony w celu umożliwienia bardziej ukierunkowanej realizacji działań marketingu bezpośredniego przez toleadoo i sponsorów, jeśli tacy istnieją (Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Korzystając z uzyskanych danych, w szczególności z naszych ankiet przeprowadzanych po losowaniu nagród, stworzymy "profil użytkownika", aby móc zaoferować usługę dopasowaną do Twoich zainteresowań oraz indywidualnych potrzeb i wymagań. Tworząc ten profil, możemy kategoryzować Twoje aspekty osobiste, takie jak zainteresowania i preferencje, przez zautomatyzowane przetwarzanie danych, aby umożliwić zarówno nam, jak i naszym sponsorom wysyłanie wyłącznie interesujących Ciebie reklam i ofert.

Twoje dane osobowe mogą być również gromadzone i przetwarzane w związku z żądaniem podania hasła w MyToleadoo w celu jego przetworzenia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Jeśli otrzymasz takie hasło w odpowiedzi na swoje żądanie, jesteś odpowiedzialny za utrzymanie go w tajemnicy. Jesteś zobowiązany nikomu nie udostępniać tego hasła.

Podobnie, często otrzymujemy - pod warunkiem, że twoje urządzenie końcowe obsługuje tę funkcję - potwierdzenie, które otrzymane od nas wiadomości e-mail otworzysz i jak postępujesz z e-mailem, tak aby w przyszłości uczynić przesyłane Tobie wiadomości bardziej przydatnymi i interesującymi ( Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Zapewnienie realizacji ewentualnych praw (art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO) zgodnie z pkt 5 niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych i prywatności, również prowadzi do gromadzenia i przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Ponadto, ujawnienie przez nas Twoich danych osobowych może nastąpić w przypadkach, w których jesteśmy prawnie zobowiązani do ujawnienia tych danych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) lub w zakresie, w jakim takie ujawnienie będzie konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, o ile są one oparte na uzasadnionych interesach organizatora lub osób trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Ma to zastosowanie również w przypadku zakupu lub sprzedaży aktywów gospodarczych lub innych aktywów (w tym w części), w przypadku nabycia przedsiębiorstwa przez osobę trzecią, w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego został oddalony z powodu braku wystarczających środków (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3. Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe, na jak długo i komu Twoje dane mogą zostać przez nas przekazane

a) Przechowujemy Twoje dane osobowe na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jednakże, w umowach ze sponsorami wymienionymi na liście sponsorów do losowania nagród, która wskazuje również kraj siedziby danego podmiotu jako miejsce docelowe dla jakichkolwiek transferów danych, możliwe jest również, że Twoje dane osobowe zostaną przekazane do "państw trzecich". Państwa trzecie to kraje położone poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W odniesieniu do takich transferów danych zwracamy uwagę, że w odniesieniu do wszystkich krajów docelowych wymienionych na liście sponsorów zapewniony jest bezpieczny transfer zgodnie z wymaganiami UE dotyczącymi ochrony danych i prywatności. Na przykład, Komisja Europejska wydała odpowiednie decyzje dotyczące adekwatności dla krajów trzecich: Andory, Wysp Owczych, Guernsey, Izraela, Wyspy Man, Jersey, Kanady (organizacje handlowe) i Szwajcarii. Decyzje te potwierdzają, że w oparciu o własne krajowe przepisy prawne lub zobowiązania międzynarodowe, wymienione państwa trzecie zapewniają odpowiedni (adekwatny) poziom ochrony danych osobowych. W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przekazywane przez nas do państw trzecich, dla których decyzja w sprawie adekwatności nie została jeszcze wydana, zawarliśmy umowy na podstawie standardowych klauzul wydanych przez Komisję UE, opublikowanych przez UE w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony, z odpowiednimi partnerami, którzy mają siedziby (lub siedzibę główną) w tych krajach. Umowy te zapewniają odpowiedni i jednolity poziom ochrony Twoich danych osobowych przewidziany w regulacjach europejskich. Treść tych umów jest dostępna tutaj.

b) O ile dane osobowe nie zostaną usunięte lub zablokowane w związku z wykonywaniem przez Ciebie praw określonych w pkt 5 poniżej, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas na stałe w celach wymienionych powyżej.

Po wycofaniu udzielonej zgody na przetwarzanie danych lub po wniesieniu sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, umieścimy Cię na naszej "liście zablokowanych". Oznacza to, że nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w celach marketingowych, ani ich ujawniać lub przekazywać jakimkolwiek osobom trzecim. Będziemy w takiej sytuacji wyłącznie przechowywać Twoje dane w celach usprawiedliwionych prawnie (np. w związku z obowiązkami związanymi z prowadzeniem dokumentacji księgowej, obroną i dochodzeniem roszczeń itp.) i usuniemy te dane po upływie kolejnych czterech lat, chyba że istnieją istotne powody przemawiające przeciwko takiemu usunięciu lub przetwarzanie tych danych będzie dopuszczalne z innych powodów, na przykład z powodu udzielenia przez Ciebie nowej zgody.

Co więcej, będziemy postępować w ten sam sposób, jeśli nie będziemy używać Twoich danych osobowych przez okres 24 miesięcy, co oznacza, że przez ten czas nie wykorzystamy ich, ani w celach marketingowych, ani nie ujawnimy sponsorom.

4. Ochrona Twoich danych osobowych

Podejmujemy odpowiednie środki - administracyjne / organizacyjne, techniczne i fizyczne - w celu ochrony Twoich danych osobowych przed utratą, kradzieżą, nadużyciem, nieautoryzowanym dostępem, nieuprawnionym ujawnieniem, nieautoryzowanymi modyfikacjami i zniszczeniem. Na przykład, dane są chronione w szczególności w zakresie fizycznej kontroli dostępu (bezpieczna lokalizacja serwerów, do których dostęp jest przyznawany tylko zgodnie z określoną procedurą bezpieczeństwa), kontrola dostępu do systemów (128-bitowe szyfrowanie transferów danych, indywidualne przydzielanie haseł, upoważnienia dla pracowników, aktualne oprogramowanie antywirusowe), kontrola dostępu do informacji (indywidualne uprawnienia dostępu dla pracowników poprzez konta osobiste, wymogi identyfikacji i uwierzytelniania), kontrola transmisji (ciągłe monitorowanie i powiadomienia dla autoryzowanych podmiotów, brak lokalnego przechowywania danych, rejestrowanie wszystkich eksportów i transferów danych), kontrola wprowadzania danych (przeglądy powiązane z kontem, rejestrowanie za pomocą znaczników czasu i hosta), kontrola pracy (ciągłe monitorowanie przez dyrektora(ów) zarządzającego i inspektora ochrony danych, jasne umowy zgodnie z wymaganiami § 11 niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG) we współpracy z inspektorem ochrony danych osobowych i kadrą zarządzającą) i kontrola dostępności (ogólne środki zabezpieczające hosta [zasilacz bezprzerwowy (UPS), system gazowy halon, itp.], strumieniowanie zapasowe obejmujące inne ogólne środki ochronne stosowane przez hosta [np. UPS, system gazowy halon, itp.], tworzenie kopii zapasowych w innym miejscu [ze wszystkimi środkami bezpieczeństwa; patrz fizyczna kontrola dostępu] każdej nocy, dublując dwa dodatkowe dyski twarde, programy antywirusowe).

Pomimo tych środków ostrożności, zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu oznaczają, że nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa transferu danych w naszą stronę. W związku z tym, wszelkie transfery danych dokonywane przez użytkowników na naszą stronę odbywają się na ich własne ryzyko.

5. Twoje prawa

Zgodnie z art. 15 RODO masz prawo do uzyskania informacji dotyczących Twoich danych osobowych przez nas przetwarzanych, w tym do informacji dotyczących pochodzenia i odbiorców tych danych oraz celu ich przetwarzania, w dowolnym momencie.

Masz również prawo w każdym czasie żądać poprawienia nieprawidłowych danych osobowych (art. 16 RODO). Możesz ograniczyć przetwarzanie danych, jeśli zostanie spełniona którakolwiek z przesłanek wymienionych w Artykule 18 ust. 1 RODO, np. w przypadku sporu dotyczącego prawidłowości danych osobowych.

Ponadto, masz prawo odwołać wszelkie deklaracje zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które mogły zostać udzielone, ze skutkiem na przyszłość (art. 7 RODO). Takie odwołanie nie wpływa jednak na legalność przetwarzania, które miało miejsce do czasu odwołania zgód.

Masz także prawo domagać się, abyśmy przekazali Twoje dane osobowe nam przekazane w formacie umożliwiającym przekazanie ich innemu administratorowi.

Zgodnie z przesłankami określonymi w art. 21 ust. 1, 2 i 3 RODO, możliwe jest wniesienie przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn wynikających z konkretnej sytuacji osobistej.

Co więcej, masz prawo żądać usunięcia Twoich danych i dochodzić prawa do bycia zapomnianym zgodnie z art. 17 RODO. Jeżeli ustawowe przesłanki zostaną spełnione, podejmiemy działania w tym zakresie, nawet jeśli taki wniosek nie zostanie złożony i usuniemy Twoje dane osobowe.

Aby dochodzić swoich praw wymienionych w niniejszym punkcie, prosimy o kontakt z toleadoo GmbH, c / o Talk2 GmbH, Rheinstrasse 22, 64293 Darmstadt, Niemcy, lub napisanie do nas przez e-mail na adres: info@toleadoo.com

W celu złożenia skargi, należy kontaktować się z organem nadzoru właściwym dla toleadoo GmbH, Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych w Kraju Hesji (Hessischer Datenschutzbeauftragter) (Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Postfach 31 63, 65021 Wiesbaden , Niemcy) lub innego organu nadzoru.

6. Dane użytkowe i pliki cookie

Możesz przeglądać nasze strony internetowe bez podawania danych osobowych. Jednakże niektóre dane techniczne, zwane "danymi o użytkowaniu", są generowane za każdym razem, gdy odwiedzane są nasze strony. Ponadto, w niektórych przypadkach możemy używać jednego lub więcej plików cookie i zintegrować wtyczki mediów społecznościowych. Poniższy tekst ma na celu przedstawienie informacji na ten temat.

Dane użytkowania:

Podczas odwiedzania naszych stron internetowych domyślnie przechowujemy tylko informację o tym z jakiej strony przeszedłeś na naszą stronę, nazwę usługodawcy Internetu, strony odwiedzane w Internecie podczas pobytu na naszej stronie oraz datę i czas trwania wizyty na stronie. Uzyskane dane są w pełni anonimowe.

Twój adres IP oraz znacznik czasu są również przechowywane ze względów bezpieczeństwa i wykorzystywane do celów wewnętrznych. Adres IP to kod związany z urządzeniem, który dostarcza informacji na temat komputera lub bramki internetowej używanej do uzyskiwania dostępu do Internetu w momencie pobierania online. Znacznik czasu to wartość w określonym formacie, która przypisuje określony moment do zdarzenia (na przykład wysyłanie lub odbieranie wiadomości, modyfikowanie danych itd.). Celem znacznika czasu jest wyjaśnienie ludziom lub komputerom, kiedy wystąpiły zdarzenia.

Wtyczki mediów społecznościowych

Integrujemy "wtyczki mediów społecznościowych" (często znane również jako "przyciski mediów społecznościowych") w niektórych obszarach naszych stron internetowych. Tego rodzaju wtyczki są oznaczone na naszych stronach za pomocą przycisków (stąd określenie "przyciski"), z których każdy pokazuje dostawcę wtyczki poprzez odpowiednie kolory i symbole. Użycie tych przycisków pozwala na takie działania jak powiadomienie znajomych w sieciach społecznościowych, których używasz, w zależności od przycisku, że lubisz jedną z naszych stron lub udostępniać link do strony internetowej innym użytkownikom Internetu.

Jeśli korzystasz z naszej strony i uzyskujesz dostęp do jednej z naszych stron internetowych zawierających wtyczkę do mediów społecznościowych, twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami dostawcy wtyczki, a wtyczka jest tam ładowana. W trakcie tego procesu dostawca wtyczki może zostać powiadomiony, że dostęp do danej strony miał miejsce z naszej strony internetowej.

Jeśli posiadasz konto użytkownika w co najmniej jednej sieci społecznościowej obsługiwanej przez dostawców wtyczek i jesteś zalogowany do danej sieci, podczas pobytu na jednej z naszych stron internetowych zawierającej jedną lub więcej wtyczek do mediów społecznościowych danego usługodawcy, możliwe jest również powiązanie dostępu do tej strony z istniejącym profilem użytkownika danego usługodawcy. Jeśli klikniesz na zintegrowane wtyczki i zalogujesz się do jednej lub więcej sieci później (lub jesteś już zalogowany), udostępnione lub "polecane" informacje są zazwyczaj publikowane w formie skróconej w Twoim profilu. Może to pozwolić dostawcy sieci na zbieranie i przechowywanie dalszych danych dotyczących użytkowania. W ten sposób dostawcy sieci mogą tworzyć profile użytkowników, które wykraczają poza to, co Ty sam bezpośrednio i aktywnie ujawniasz w sieci. Więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności dostawców wtyczek.

Ciasteczka/Cookies

Na naszych stronach internetowych używamy tzw. Ciasteczek/Cookies. Są to małe pliki, które są przechowywane na dysku twardym i w których przechowywane są określone informacje, które serwer może odczytać ponownie. Pliki te mogą być ciasteczkami sesyjnymi, które są automatycznie usuwane zaraz po zamknięciu przeglądarki lub ciasteczkami stałymi przechowywanymi przez zdefiniowany czas, który określany jest przez parametr zawarty w pliku “cookie”. Co więcej, odwiedzając jedną z naszych witryn, nasz partner AppNexus ustawia pliki cookie (kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji), które umożliwiają komunikację dostosowanych ofert - na przykład wyświetlając tzw. Banery - również na innych stronach internetowych, na których wdrażana jest technologia AppNexus . Informacje przechowywane w ciasteczkach mogą obejmować login (twoja wizyta podczas rejestracji), datę i godzinę wizyty, inne zachowanie na naszych stronach loterii, numer ciasteczka i adres URL strony internetowej, z której korzystałeś na stronach naszej oferty. Korzystanie z niektórych plików cookie pozwala z jednej strony zagwarantować funkcjonalność naszych stron internetowych i stale poprawiać ich wydajność. Ponadto pliki cookie pomagają nam i naszemu partnerowi w rozpoznaniu Ciebie i w ten sposób dostosować nasze oferty - również na innych stronach, na których nasz partner jest aktywny - optymalnie do Twoich indywidualnych potrzeb, a tym samym wyświetlać najbardziej istotne informacje dla Ciebie. Technologia ta umożliwia nam przekazywanie danych osobowych, które wcześniej zostały wprowadzone w jednym z naszych konkursów, i które zostały udostępnione do użytku komercyjnego bezpośrednio i wygodnie tym partnerom, których usługami są Państwo zainteresowani. Wreszcie, pliki cookie umożliwiają rejestrację, informację statystyczną odwiedzin na różnych stronach naszej witryny i ogólną nawigację. Jeśli jednak chcesz uniemożliwić korzystanie z plików cookie, które nie ma wpływu na postrzeganie naszej lub innych powiązanych ofert z naszej strony, prosimy o dokonanie odpowiedniego ustawienia w przeglądarce przed użyciem naszych stron. Tam możesz zapobiec akceptacji i przechowywaniu nowych plików cookie. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronach pomocy przeglądarki lub kontaktując się z usługodawcą.

7. Usunięcie plików cookie

Jako użytkownik, możesz w dowolnym momencie zdecydować, które pliki cookie chcesz zaakceptować lub usunąć. Możesz samodzielnie dostosować swoje indywidualne ustawienia w ustawieniach przeglądarki internetowej. Możesz albo usunąć wszystkie pliki cookie ("wyczyść historię") lub ograniczyć się do plików cookie z domeny internetowej remintrex.com lub plików cookie o nazwach ceng_cache, ceng_etag, ceng_png i gcr. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą przeglądarki internetowej.

8. Powiadomienia push

Użytkownik może się zarejestrować, aby otrzymywać tzw. powiadomienia push. W tym celu wykorzystujemy ofertę „CleverPush”, której operatorem jest spółka CleverPush GmbH, Nagelsweg 22, 20097 Hamburg („CleverPush”).

W naszych powiadomieniach push użytkownik będzie otrzymywać regularne informacje dotyczące Produkty lub usługi.

Aby się zarejestrować w celu otrzymywania powiadomień push, należy potwierdzić zapytanie w przeglądarce internetowej lub urządzeniu końcowym, aby otrzymywać powiadomienia. Proces ten jest dokumentowany i przechowywany przez CleverPush. W tym celu zapisywany jest czas logowania oraz token powiadomienia push lub identyfikator urządzenia. Dane te są wykorzystywane z jednej strony w celu wysłania powiadomień push, a z drugiej strony w celu potwierdzenia rejestracji. Podstawę prawną przetwarzania stanowi Twoja zgoda, a tym samym art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

CleverPush dokonuje również statystycznej analizy naszych powiadomień push. W ten sposób CleverPush może sprawdzić, czy i kiedy zostały wyświetlone oraz zaznaczone nasze powiadomienia push, co pozwala nam ustalić, które z powiadomień push interesują odbiorców, aby dostosować przyszłe powiadomienia do przewidywanych interesów wszystkich odbiorców i tym samym zwiększyć zainteresowanie naszą ofertą. Dodatkowo, oprócz tokena powiadomienia push lub identyfikatora urządzenia, przechowujemy podstawowe informacje dotyczące aplikacji, na której zostały aktywowane powiadomienia push (np. gospodarka, sport itp.). Informacje te wykorzystujemy również w celu wysłania powiadomień push do odpowiednich subskrybentów, którzy prawdopodobnie są zainteresowani ofertą. W każdym przypadku podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przyporządkowanie tokena push lub identyfikatora urządzenia do konkretnej osoby odbywa się wyłącznie wtedy, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawnych w celu obrony roszczeń wysuwanych przeciwko nam, jeżeli jest to wymagane w ramach środków dowodowych, a także w celu ewentualnego ścigania naruszeń przepisów prawnych.

W dowolnym momencie, za skutkiem na przyszłość, można odwołać zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych w celu otrzymywania powiadomień push. Ponadto w każdej chwili możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu danych osobowych opisanych powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. W tym celu należy cofnąć zgodę. Zgodę można cofnąć w ustawieniach dotyczących odbierania powiadomień push w ustawieniach urządzenia lub przeglądarki internetowej.

Twoje dane zostaną usunięte wtedy, jeżeli nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Twoje dane będą więc przechowywane tak długo, jak długo będzie aktywna subskrypcja naszych powiadomień push.

Pod poniższym linkiem znajduje się szczegółowe wyjaśnienie procesu usuwania danych: cleverpush FAQ.

W celu przyspieszenia pobierania treści (np. zdjęć) oraz obrony przed atakami CleverPush korzysta z usługi cloudflare.com, oferty Cloudflare Inc. w zakresie przetwarzania danych na podstawie standardowych klauzul umownych.

CleverPush nie przechowuje danych na serwerach Cloudflare, które zawierają dane osobowe, a jedynie ogólne treści, takie jak teksty lub zdjęcia. Po pobraniu tych treści urządzenie, z którego korzysta użytkownik, nawiąże połączenie z usługą Cloudflare, a adres IP używanego urządzenia będzie przetwarzany.

9. Niepełnoletni

Niniejsza strona, w tym polityka ochrony danych i polityka prywatności oraz ogólne warunki handlowe, nie są przeznaczone dla niepełnoletnich (tj. osób poniżej 18 roku życia). Żadne dane osobowe osób niepełnoletnich nie są przez nas świadomie zbierane, wykorzystywane ani ujawniane.